nova taxaUna taxa de recollida de residus que afavoreix qui recicla correctament

L’1 d’abril de 2024 entra en vigor la modificació de la taxa de recollida de residus de l’Ajuntament de Celrà, adaptada, per una banda, a la nova legislació estatal i europea i, per l’altra, als costos reals del servei. Amb la nova taxa, cada habitatge pagarà en funció de si fa un ús correcte de la recollida selectiva porta a porta.

La nova taxa de recollida de residus s’ha establert en dos trams, tenint compte el nombre de vegades que cada habitatge treu la fracció orgànica i la d’envasos lleugers, cadascuna amb el seu cubell. Aquestes són les dues fraccions que més generen i les que es recullen més sovint.

Si participes, pagues menys

El criteri que s’ha fixat per als “habitatges que participen” correctament en el servei de recollida és un registre igual o superior als 47 lliuraments anuals per a cadascuna de les dues fraccions (orgànica i envasos).

Els habitatges que no arribin a aquest registre mínim de 47 lliuraments anuals seran considerats “habitatges que no participen” correctament en el servei i pagaran una taxa més alta.

Casos especials

L’ordenança preveu criteris específics per als habitatges buits, els que fan ús del compostatge casolà i aquells on només viu una persona.

En els tres casos, hauran de presentar una declaració informant d’aquest fet a l’Ajuntament.

Els habitatges que fan ús del compostatge casolà com a única via per a la gestió de la fracció orgànica es consideraran “habitatges que participen” si compleixen amb el requisit mínim de 47 lliuraments d’envasos lleugers a l’any.

Els habitatges on només viu una persona es consideraran “habitatges que participen” si la seva participació anual de la fracció orgànica és igual o superior a 47 lliuraments i el de la fracció envasos, igual o superior a 23 lliuraments.

preus

Preus

El preu de la taxa per als habitatges que participen correctament del servei serà de 187,60 € anuals.

Els habitatges que no compleixin el mínim de lliuraments establert pagaran una taxa de 298,92 € anuals.

La taxa per als habitatges disseminats, per la seva situació peculiar, serà de 112,55 € anuals.

Com es cobrarà la nova taxa

El cobrament de les quotes es farà trimestralment, per un import fix de 46,90 € els tres primers trimestres de l’any, i es regularitzarà el total anual el quart trimestre, en funció de si es considera habitatge “que participa” o “que no participa”.

El cost del 4t trimestre per als habitatges que no participen serà de 158,22 €, en lloc dels 46,90 € dels que sí que participen.

Les quotes s’inclouran dins del rebut de l’aigua. Els habitatges que paguen la quota directament a l’Ajuntament ho faran anualment dins el període previst en el calendari fiscal.

Passat el quart trimestre, es farà la regularització descrita en el punt anterior.

Cadascú el seu cubell

Cal que tots els habitatges tinguin i utilitzin els seus cubells assignats, amb el seu codi identificatiu.

La participació només queda registrada si es lliuren els residus dins del cubell correcte.

Per què una nova taxa?

El motiu de la modificació de la taxa de residus és l’entrada en vigor de la nova Llei de residus i sòls contaminats per a una economia circular, una norma de l’Estat espanyol que adapta una directiva europea i que té com a objectiu que pagui més qui més contamina.

Aquesta llei impedeix als ajuntaments assumir una part del cost el servei, com s’havia fet en molts municipis de Catalunya.

A més, la nova taxa representa un augment respecte de la dels últims deu anys, a causa de l’increment del cost de la recollida i el transport dels residus i també per l’augment dels costos dels abocadors, on es porta la fracció resta.


Segueix la teva participació

Instal·la l'app El Gironès recicla per a dispositius mòbils

Un cop registrat a l'aplicació, podràs consultar les teves dades de participació, veure el calendari de recollida, saber el número dels teus cubells i accedir a altres serveis.

 

 

 

Guia d'instal·lació de l'app

  

 

 

Descàrregues

👉 Quadríptic informatiu sobre la nova taxa (pdf)

👉 Guia d'instal·lació de l'app (pdf)

👉 Funcionalitats (pdf)